top of page

只需要 五個步驟。

您是否已做好應對災難的準備?無論是地震、野火、洪水還是其他緊急事件,做好準備都能幫助拯救您自己及您的家人。

做好災難準備比您想像的要簡單得多。如果明天便出現最壞情況,那麼今天做一些小事情也可能會使結果發生巨大改變。

CHỈ MẤT NĂM BƯỚC.

Bạn đã sẵn sàng nếu thảm họa xảy ra chưa? Công tác chuẩn bị sẽ giúp bạn và gia đình sống sót qua hoạn nạn, cho dù đó là động đất, cháy rừng, lũ lụt hay các trường hợp khẩn cấp khác.

Chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó thảm họa đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều. Việc làm nhỏ hôm nay có thể tạo khác biệt lớn nếu ngày mai thảm họa xảy ra.

IT ONLY TAKES FIVE STEPS.

Whether it’s an earthquake, wildfire, flood, or COVID-19, Listos California wants everyone to get ready and stay safe. Together, let’s establish resilient communities and build a new culture of disaster preparedness for all Californians.

그것은 단지 걸립니다 다섯 단계.

재난에 대비할 준비가 되었습니까? 사전대비는 지진, 산불, 홍수 또는 기타 비상사태 시에 여러분과 가족을 구하는 데 도움이 될 수 있습니다.

재난을 대비하는 것은 생각보다 훨씬 간단합니다. 오늘 준비한 작은 일이 내일 발생할지도 모를 최악의 상황에서 큰 차이를 만들 수 있습니다.

bottom of page