top of page

SÓLO TOMA CINCO PASOS.

¿Está preparado en caso de un desastre? Ya sea en caso de un terremoto, un incendio forestal, una inundación u otra emergencia, estar preparado puede ayudar a salvarle a usted y a su familia.

Prepararse para un desastre es mucho más sencillo de lo que cree. Hacer algunas pequeñas cosas hoy puede marcar una gran diferencia si lo peor ocurre mañana.

KUMUHA LANG LIMANG HAKBANG.

Nakahanda na ba kayo kung sakaling may kalamidad? Maging ito man ay isang lindol, wildfire, baha o ibang pang emergency, ang paghahanda ay makatutulong na iligtas kayo at ang inyong pamilya.

Ang paghahanda sa sakuna ay mas simple sa iniisip ninyo. Ang paggawa ng mga munting bagay ngayon ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sakaling mangyari ang pinakamalubha bukas.

IT ONLY TAKES FIVE STEPS.

Whether it’s an earthquake, wildfire, flood, or COVID-19, Listos California wants everyone to get ready and stay safe. Together, let’s establish resilient communities and build a new culture of disaster preparedness for all Californians.

bottom of page